ضد یادها

» وداع :: ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» وقتی که باید بگذری :: ٢۳ تیر ۱۳٩٢
» ملت رویاهای متوسط :: ٢۱ تیر ۱۳٩٢
» ملت رویاهای متوسط :: ٢۱ تیر ۱۳٩٢
» ملت رویاهای متوسط :: ۳ تیر ۱۳٩٢
» دانشکده های من :: ۳ تیر ۱۳٩٢
» دانشکده های من :: ۳ تیر ۱۳٩٢
» Days of our life :: ۳ تیر ۱۳٩٢
» سفر :: ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» سال نو :: ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» و خاطره ات تا جاودان جاویدان در گذرگاه ادوار داوری خواهد شد.... :: ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» سیزده بدر :: ۱۳ فروردین ۱۳٩٢
» and not to yield :: ٢٠ اسفند ۱۳٩۱
» فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد.. :: ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» روز خوبی برای مردن :: ٢٦ بهمن ۱۳٩۱
» هزاران معجزه میان آسمان و زمین معطل است، دستی باید تا معجزه ها را فرود آورد :: ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» Previously on “Bahar’s life” :: ٤ بهمن ۱۳٩۱
» بازگشت نه چندان باشکوه :: ۱ بهمن ۱۳٩۱
» دوست :: ٢٧ دی ۱۳٩۱
» در هر چیزى سرى نهفته است :: ۳ آذر ۱۳٩۱
» امروز :: ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» قصه دوم- خونیاگر غمگین نیمه شب :: ۱۸ آبان ۱۳٩۱
» ای کاش می توانستم :: ۱٧ آبان ۱۳٩۱
» انسان را رعایت کنیم ، خود اگر شاهکار خدا بود یا نه... :: ٧ آبان ۱۳٩۱
» "کاریش نمی شه کرد" :: ٢ آبان ۱۳٩۱
» گریه :: ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» مانیفست :: ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» پیغامی برای شان :: ٥ مهر ۱۳٩۱
» مرا پناه دهید ای زنان سادهء کامل :: ۱ مهر ۱۳٩۱
» به خاطر کوزه به سرها :: ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» چطور می شود توضیح داد... :: ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» یک روزخوش برای موز ماهی :: ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
» چرا از نوستالژی متنفرم :: ٧ شهریور ۱۳٩۱
» Carpe Diem :: ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» یک روز منابع انسانی. :: ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
» شک می کنم ... :: ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» ای دوست :: ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» بودن :: ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» آوازای غمناک داشتن چیز وحشتناکیه :: ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» open your eyes,open your eyes :: ۸ امرداد ۱۳٩۱
» هر روز چیزی زیبا آغاز می شود :: ۳ امرداد ۱۳٩۱
» من امروز نمینویسم! :: ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» لحظه :: ٢٢ تیر ۱۳٩۱
» سومین سالگرد ازدواج :: ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» نوستالوژی :: ۳٠ خرداد ۱۳٩۱
» خوابهای یک ناخودآگاه :: ٢۸ خرداد ۱۳٩۱
» پدر :: ٢۱ خرداد ۱۳٩۱
» غزلی در نتوانستن :: ۱٠ خرداد ۱۳٩۱
» سکوت :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» درخت درون :: ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» روز جهانی خنده :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بی تو :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» هیچ :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کادوی روز معلم :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» با تمام وجود برقص :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» زندگی در پیش رو :: ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ممنون آقای آلفونسو راویولی :: ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» اندر احوالات هامون :: ٢٩ فروردین ۱۳٩۱
» دلخوشی :: ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
» مامی :: ٢٢ فروردین ۱۳٩۱
» صلح :: ۱ فروردین ۱۳٩۱
» Amused To Death :: ۱۱ اسفند ۱۳٩٠
» جیغ :: ٦ اسفند ۱۳٩٠
» لحظه های من با شهیار قنبری – 1 :: ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
» میراث :: ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
» سرانجام :: ۱۸ بهمن ۱۳٩٠
» روح سرگردان :: ۱۱ دی ۱۳٩٠
» اتاقی از آن خود :: ٢۱ آبان ۱۳٩٠
» انزوا :: ۳٠ مهر ۱۳٩٠
» سقوط :: ٥ مهر ۱۳٩٠
» LOST :: ۱٤ شهریور ۱۳٩٠
» جاده :: ٩ شهریور ۱۳٩٠
» سحر :: ٢۳ امرداد ۱۳٩٠
» مسخ :: ۱۱ امرداد ۱۳٩٠
» درخت گلابی :: ٤ امرداد ۱۳٩٠
» ترس :: ۱٩ تیر ۱۳٩٠
» فلوکسیتین اکسیری برای همه :: ۱۳ تیر ۱۳٩٠
» بازگشت :: ۱۳ تیر ۱۳٩٠
» من مثل دانش آموزی که درس هندسه اش را دیوانه وار دوست میدارد تنها هستم :: ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» روزی ما دوباره کبوتر هایمان را پیدا خواهیم کرد :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» خوابنگاری -محمد :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» غریب :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» خوابنگاری :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» سکوت.... :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» رنگین کمان :: ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» متأسفم :: ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» سارا :: ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
» سانسور :: ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
» از درون زنگ زده‌ایم :: ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
» من هنوز خواب می بینم :: ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
» جدایی نادر از سیمین :: ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
» آتشی زکاروان جدا مانده :: ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
» قریه من :: ۸ فروردین ۱۳٩٠
» رویا :: ٢ فروردین ۱۳٩٠
» بهار آمد تو هم با او بیامیز :: ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
» به مناسبت روز جهانی زن :: ۱٧ اسفند ۱۳۸٩
» تنها صداست که می ماند :: ٦ اسفند ۱۳۸٩
» بوف کور :: ٥ اسفند ۱۳۸٩
» ناشناس :: ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
» What the hell am I doing here :: ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
» تو بهترین صحنه شو :: ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
» در زندگی فهمیده ام که :: ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
» از هوش می... :: ۳٠ دی ۱۳۸٩
» جمعه بازار :: ٢٩ دی ۱۳۸٩
» از کنار هم می گذریم :: ٢٦ دی ۱۳۸٩
» به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد :: ۱٢ دی ۱۳۸٩
» جهان به مثابه یک هولوگرام :: ۱۱ دی ۱۳۸٩
» لی لی :: ٧ دی ۱۳۸٩
» طفیلِ هستیِ عشقند آدمی و پری :: ٦ دی ۱۳۸٩
» با صد هزاران مردم تنهایی بی صد هزاران مردم تنهایی :: ٤ دی ۱۳۸٩
» تب :: ۳ دی ۱۳۸٩
» چرا ضد یادها؟؟ :: ۳ دی ۱۳۸٩